Servei Gestió Energètica

S’estructura mitjançant un contracte anual d’assessorament, assistència i gestió tècnica de l’àmbit energètic de l’empresa.
Inclou totes les actuacions necessàries per identificar possibles disminucions de costos en la compra de l’energia i determinar els punts de les instal · lacions susceptibles de millorar l’eficiència energètica, que també evidentment, comporten una disminució de costos.
Es facilita la gestió dels consums energètics, durant la vigència del contracte, per a assegurar que es manté el nivell d’eficiència desitjat i evitar desviacions del consum que comportin increment de costos.
Manté a la propietat al dia de totes les disposicions legals que publiquin en l’àmbit energètic, avaluant el seu impacte en l’Empresa.
Es proporciona suport a les actuacions anuals de petició d’ofertes, negociació dels contractes i elecció de comercialitzadora, per a la compra d’energia.

Aquest servei s’ofereix de manera continuada durant tot l’any i comprèn:

En iniciar el servei:

 • Pre-anàlisi dels consums energètics principals
 • Elaboració dels perfils de consum
 • Identificació de punts de millora energètica
 • Comprovació dels criteris de tarifació aplicats i la seva correspondència amb el contracte vigent
 • Comprovació i anàlisi de la facturació energètica dels últims 12 mesos
 • Anàlisi de l’evolució dels preus i costos de l’energia en un futur
 • Preparació i / o gestió de reclamacions si cal

En continuïtat:

 • Seguiment de les instal · lacions de comptadors
 • Comprovació de la facturació mensual
 • Seguiment de les incidències del subministrament
 • Gestió de reclamacions
 • Informes trimestrals i anuals de la facturació
 • Seguiment dels perfils de consum
 • Pautes per a la gestió dels consums
 • Elaboració de ràtios de consum dels subministraments energètics
 • Assessorament per a l’optimització dels processos energètics
 • Informació de la legislació energètica publicada

Un cop l’any:

 • Suport a la petició d’ofertes a comercialitzadores i negociació dels contractes anuals de compra d’energia